Program GRAWE Elite 20 Plus

Mešovito osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka određene teške bolesti

GRAWE Elite 20 Plus svojim osiguranicima pruža osiguranje za slučaj nastupanja jedne od dvadeset teških bolesti:

Srčani infarkt, Bajpas operacija koronarnih arterija, Karcinom (maligni tumor), Moždani udar, Hronično oboljenje bubrega, Transplantacija organa, Multipla skleroza, Paraliza, Slepilo, Operacija aorte, Zamena srčanih zalistaka (valvula), Dobroćudni (benigni) moždani tumor, Koma, Hronično oboljenje jetre, Terminalna hronična opstruktivna bolest pluća, Gubitak ekstremiteta, Teška trauma (povreda glave), Teške opekotine, Gubitak glasa i funkcija govora, Gluvoća (gubitak sluha)

Dodatno pokriće za decu!

Za slučaj prirodne smrti ili nastanka jedne od navedenih teških bolesti korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuje ugovorena osgurana suma i do tada ostvarena dobit.

Za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuju dve ugovorene osgurane sume i do tada ostvarena dobit.

Po isteku trajanja osiguranja korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuje ugovorena osgurana suma i celokupna ostvarena dobit.

Program GRAWE Smart

Osiguranje života po tarifi GRAWE Smart mogu da zaključe lica sa navršenih 15 godina do 65 godina života, bez lekarskog pregleda odnosno lica koja imaju neki zdravstveni problem. Trajanje osiguranja može biti 10 do 40 godina, odnosno 3 godine za osiguranja sa jednokratnom uplatom premije.

Program GRAWE Kids

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dete sa najviše 14 godina starosti. Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina a najduže do 25. godine života.

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za decu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik – dete,ako je punoletno u trenutku isplate naknade osiguranja.
Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Osiguranje GRAWE Kids omogućava obezbeđenje sredstava za buduće školovanje, kupovinu automobila, dodatni prihod pri kupovini nekretnina, stvaranje porodice ili bilo koju svrhu koja zahteva veća finansijska ulaganja.

budućnost je sigurna sa dobrim partnerima

winer_logo1(2)
merkur_3
unika_logo1(1)
Grawe_Logo1(1)
dunav-osiguranje-logo-200